North Asia

Regional Coordinator:
Dr Alexandr Byvaltsev

Regional Members:
Demidova Aygul
Dr Alexandr Byvaltsev
Dr Yuriy Danilov
Akulov Evgeniy
Natalya Kolesova
Yulia Kolosova
Olga Konusova
Sergey Luzyanin
Igor Popov
Dr Maxim Proshchalykin
Dr Dmitry Sidorov
Knyazev Svyatoslav

Species List

Download a species list for this region